آخرین خبرها

کانون مهرآفرینان دامنه های سبز از زمان تأسیس تا کنون

نویسندگان: الهه نظامی-ربابه علیپور
کانون مهرآفرینان دامنه های سبز از زمان تأسیس تا کنون
مهرآفرینان دامنه های سبز تشکلی با زمینه فعالیت محیط زیست دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی است که برای انجام فعالیت های داوطلبانه با گرایش های غیرسیاسی و بر اساس قانونمندی اساسنامه مدون و رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه اجرایی آن فعالییت می کند. این انجمن در تیر ماه ۱۳۸۸ با زمینه فعالیتهای زیست محیطی فرهنگی، اجتماعی، علمی و … در محدوده جغرافیایی ملی تاسیس شد و زیر نظر سازمان ملی جوانان مجوز گرفت. این سمن در سال ۱۳۹۲ به کانون مهرآفرینان دامنه های سبز تغییر نام پیدا کرد و با سمن قبلی تطبیق داده شد و مجوز فعالیت کانون هم تحت نظر وزارت ورزش و جوانان و هم استانداری خراسان شمالی می باشد.
فعالیت های کانون از زمان تأسیس تاکنون
۱- برگزاری کارگاه آموزشی – مشورتی طرح مدیریت پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک وساریگل با همکاری اداره حفاظت محیط زیست (۱۳۸۸)
۲- برگزاری نمایشگاه محیط زیست در اسفراین در هفته دولت با همکاری اداره محیط زیست (۱۳۸۹)
۳- طبیعت گردی در مناطق حفاظت شده و پارک های ملی سالوک و ساریگل (هر ماه)
1383826_525924437494375_1413889517_n
۴- آموزش دوستی با طبیعت به اعضا
۵- آموزش و شناخت گونه های درختی و پوشش گیاهی در حین طبیعت گردی
۶- جمع آوری زباله در طبیعت و پاک سازی محیط زیست (در هر طبیعت گردی)
۷- اجرای طرح شناسنامه دار کردن درختان چنار کهنسال شهرستان اسفراین (۸۸ و۸۹)
شهرستان اسفراین با درختان تنومند و سر به فلک کشیده با ریشه های دوانده در عمق خاک که استواری را به رخ میکشد هویت چندین هزار ساله را نشان می دهد. انجمن با هدف حفظ این سرمایه های ملی و رساندن این امانت به آیندگان اقدام به شناسنامه دار نمودن و پلاک دار کردن درختان چنار کهنسال نموده است.
در این طرح درختان چنار داخل شهر اسفراین و دهستان های میلانلو، آذری، رویین، زرق آباد، دامنکوه، بام، صفی آباد مورد مطالعه قرار گرفت و با اندازه گیری قد، قطر و تخمین سن درختان برای آن ها شناسنامه و پلاک تهیه شد و بر روی درختان نصب شد.

۸- سیزده فروردین ۱۳۹۰: انجمن دامنه های سبز اسفراین با هدف حفاظت، پاکسازی و زیباسازی طبیعت در سیزدهم فروردین ماه (روز طبیعت) با حمایت اداره محیط زیست اسفراین کیسه زباله تهیه کرده و شعارهای زیست محیطی از قبیل «طبیعت بدون زباله زیباست» و «محیط زیست را از گذشتگان به ارث نبرده ایم از آیندگان به امانت گرفته ایم» به همراه کیسه ها در خروجی های شهر به شهروندان عزیز تحویل دادند. همچنین بعضی از اعضا در طبیعت اطراف و در مکان هایی که شهروندان نشسته بودند، کیسه ها را توزیع کردند. خوشبختانه این طرح مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

۹- دوم اردیبهشت ۱۳۹۰: اعضای این انجمن در روز زمین پاک با هدف پاکسازی طبیعت به اطراف شهر رفته و زباله های منطقه را جمع آوری کردند.

۱۰- اجرای طرح بررسی میزان اثربخشی آموزش های ارائه شده توسط سازمان مدیریت پسماندخراسان شمالی به زنان خانه دار شهرستان بجنورد (۱۳۹۰)
توسعه روزافزون و افزایش بی رویه جمعیت، بحران های تازه ای از تخریب طبیعت و محیط زیست را درپی داشته است و تنها یکی از پیامدهای این وقایع تولید میلیون ها تن پسماند شهری است. عدم دفع مناسب پسماندهای تولیدی مخاطرات شدید زیست محیطی و بهداشتی را بوجود می آورد. با توجه به اهمیت مدیریت صحیح پسماندها در مبدأ تولید و استفاده از روش های اصولی و مناسب جمع آوری، دفع و بازیافت می توان علاوه بر تقلیل مخاطرات بهداشتی کمک قابل توجهی به حفظ منابع طبیعی نمود. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش های سازمان مدیریت پسماند، به زنان (خانه دار) در راستای تفکیک زباله از مبدأ در شهر بجنورد، با روش توصیفی – پیمایشی به سنجش رابطه علی بین متغیرهای پژوهش پرداخته است و مقایسه ای نسبت به قبل از اجرای طرح صورت گرفته، مقایسه در دو بعد زمانی سال۸۷ تا۹۰ قبل و بعد از اجرای طرح می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان خانه دار شهر بجنورد بوده است که با توجه به حجم ۳۳۲۹۱ نفری جامعه پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۸۰ آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. جهت سنجش میزان تأثیر آموزش بر نحوه عملکرد زنان و میزان رضایتمندی زنان، از مطالعات میدانی و پرسشنامه استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و برای بررسی فرضیات از آزمون های تای سی کندال و خی دو استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد زنانی که آموزش دیده اند نسبت به زنانی که آموزش ندیده اند، عملکردشان در تفکیک زباله افزایش یافته است. هر چه زنان رضایت بیشتری از نحوه آموزش داشته باشند نحوه عملکردشان در تفکیک زباله بهتر خواهد بود و هر چه کیفیت نحوه ارائه مطالب آموزشی افزایش یابد، آموزش به زنان کاراتر و مؤثرتر خواهد بود. نحوه آموزش تأثیری بر استمرار عملکرد زنان در تفکیک زباله ندارد بلکه پیگیری سازمان در جمع آوری پسماندهای خشک در استمرار عملکرد زنان مؤثر است و پذیرش مطالب از سوی زنان به محتوای آموزشی ربطی ندارد بلکه به نحوه ارائه مطالب مربوط است. بطور کلی مهمترین عوامل موثر بر افزایش عملکرد زنان در تفکیک پسماندها عبارت بودند از کیفیت آموزش و رضایتمندی زنان از آموزش.
۱۱- سیزده فروردین ۹۱: انجمن دامنه های سبز اسفراین با هدف حفاظت، پاکسازی و زیباسازی طبیعت در سیزدهم فروردین ماه (روز طبیعت) کیسه های زباله را همراه با شعارهای زیست محیطی در خروجی های شهر به شهروندان عزیز تحویل دادند. همچنین بعضی از اعضا در طبیعت اطراف و در مکان هایی که شهروندان نشسته بودند، کیسه ها را توزیع کردند. خوشبختانه این طرح مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

۱۲- ۱۴فروردین ۹۱: با توجه به این که در ۱۴ فروردین کشتی با چوخه در اسفراین برگزار می شود و از سراسر استان برای کشتی گرفتن و تماشا به این شهر می آیند، این انجمن با هدف پاکسازی گود زینلخان و شهر پرده هایی را آماده کرده و در معرض دید دوستداران ورزش و طبیعت نصب کرده، به امید روزی که نریختن زباله به یک فرهنگ تبدیل شود.
ndruh

۱۳-اجرای طرح توجیهی تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای حاشیه پارک ملی سالوک و ساریگل(۱۳۹۱)
توسعه روزافزون و افزایش بی رویه جمعیت، بحران های تازه ای از تخریب طبیعت و محیط زیست را درپی داشته است و تنها یکی از پیامدهای این وقایع تولید میلیون ها تن پسماند است. عدم دفع مناسب پسماندهای تولیدی مخاطرات شدید زیست محیطی و بهداشتی را بوجود می آورد. با توجه به اهمیت مدیریت صحیح پسماندها در مبدأ تولید و استفاده از روش های اصولی و مناسب جمع آوری، دفع و بازیافت می توان علاوه بر تقلیل مخاطرات بهداشتی کمک قابل توجهی به حفظ منابع طبیعی نمود.
در این راستا تحقیق حاضر با هدف توجیه تفکیک زباله از مبدأ در روستاهای حاشیه پارک ملی سالوک و ساریگل ، با روش توصیفی – پیمایشی به سنجش متغیرهای پژوهش پرداخته است و مقایسه ای نسبت به قبل از اجرای طرح صورت گرفته، مقایسه در دو بعد زمانی قبل و بعد از آموزش می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستاهای حاشیه پارک ملی سالوک و ساریگل بوده است که با توجه به حجم ۱۹۲۱ خانواری جامعه پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۹۹ آزمودنی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد.
جهت سنجش میزان تأثیر آموزش بر میزان آگاهی افراد از تفکیک پسماند، الگوی مصرف و آگاهی آن ها از آلودگی پارک های ملی، از مطالعات میدانی و پرسشنامه استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و برای بررسی فرضیات از آزمون تی دو استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد با آموزش دادن بیشتر به افراد، آگاهی آن ها از تفکیک زباله افزایش می یابد.
بین آموزش به خانواده ها و آگاهی آن ها از الگوی مصرف و آگاهی از آلودگی پارک های ملی رابطه مثبت وجود دارد.
بطور کلی مهمترین عامل موثر بر افزایش آگاهی افراد از تفکیک پسماند و الگوی صحیح مصرف و آلودگی پارک های ملی افزایش آموزش های مناسب و کارشناسانه است.
۱۴- روز زمین پاک (۱۳۹۲) : اعضای کانون به روستای توریستی رویین رفته و زباله های منطقه سرچشمه و رودخانه آن را جمع آوری کردند.

2qbf9e9

نظر دادن بسته است.

بالا