آخرین خبرها

فراخوان حمایت از طرح ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲

در راستای اجرای برنامه های حمایتی مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی، این مرکز عناوین پیشنهادی مطالعات، تحقیقات و پژوهش های راهبردی و همچنین عناوین پیشنهادی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، در سال ۱۳۹۲ را علام می دارد.

کاربران محترم می توانند با مراجعه به پوشه های ذیل به این عناوین دسترسی پیدا کرده و یابا مراجعه به پرتال مرکز مطالعات، لینک برنامه های حمایتی مرکز از اطلاعات بیشتر برخوردار گردند.
/ه.و/ ۴۰۰
موضوعاتپایاننامه های مورد حمایتمالیوزارتورزشو جوانان
در حوزه جوانان
اندیشه و رفتار دینی جوانان
۱٫ رابطۀ دینداری و سلامتروانی در میان جوانان
۲٫ بررسی پدیده شادی و نشاط در اسلام؛ ویژگیها، اهداف و راهکارها
۳٫ مؤلفههای اخلاقی جوانان شایسته از نگاه قرآن و روایات
۴٫ بررسی چگونگی افزایش بینش و نگرش مذهبی جوانان
۵٫ بررسی تطبیقی روشهای تربیت دینی جوانان در کشورهای اسلامی و ایران
۶٫ آیندهشناسی آسیبهای فرهنگی و دینی جوانان (کوتاهمدت و درازمدت)
۷٫ راهکارهای نقشآفرینی قرآن در حیات اجتماعی جوانان
۸٫ الگوی جوان مسلمان
۹٫ راههای ترویج فرهنگ نماز در بین جوانان
۱۰ . جوانان و نمادهای دینی (حج، عاشورا،…)
۱۱ . جوانان و تحولات فرهنگی
۱۲ . نقش جوانان در توسعۀ فرهنگی
۱۳ . بررسی شیوههای مصرف فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن در بین جوانان
هویت جوانان
۱٫ هویت ایرانی اسلامی به روایت متفکران و ادیبان
۲٫ جوان، ورزش و هویت دینی و ملی
۳٫ بررسی نقش تحصیلات دانشگاهی در شکلگیری هویت جوانان
۴٫ بررسی مؤلفههای اساسی در شکلگیری هویت جوانان
۵٫ بررسی مراحل شکلگیری هویت در جوانان ایرانی
۶٫ تحلیل محتوای دروس دبیرستانی و دانشگاهی در شکلگیری هویت دینی، ملی و انقلابی
۷٫ تحلیل محتوای برنامههای رسانهها (صدا و سیما، مطبوعات، کتاب و …) در شکلگیری هویت دینی، ملی و
انقلابی
۸٫ بررسی سبکهای هویتی مختلف (هویت معلق، هویت دیررس، هویت زودرس، هویت شکلیافته یا کامل)
۹٫ روند شکلگیری هویت جوانان ایرانی خارج از کشور و میزان تأثیرپذیری آنان از زبان و فرهنگ مادری
/ه.و/ ۴۰۰
۱۰ . راهکارهای ارتقای هویت ملی اسلامی در جوانان ایرانی خارج از کشور
۱۱ . جهانی شدن و هویت جوانان مسلمان
۱۲ . بررسی میزان تأثیرپذیری جوانان ایرانی از الگوهای کشورهای دیگر و بررسی ابزارهای تأثیرگذار
۱۳ . رسانههای نوین و نقش آنان در هویت جوانان
۱۴ . بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان
۱۵ . بررسی عوامل هویتی ترغیبکننده و بازدارندة جرم در بین جوانان بزهکار
۱۶ . بررسی مسائل و مشکلات در روابط نسلها
۱۷ . بررسی تطبیقی نگرشهای جنسیتی بین دو نسل جوان و بزرگسال
۱۸ . بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان
۱۹ . بررسی عوامل و موانع اعتلای فرهنگی نسل جوان
۲۰ . جوان آینده
۲۱ . جوانان و حفظ و توسعۀ ارزشهای بنیادین
۲۲ . جوانان و نفوذ و گسترش حوزة فرهنگی
۲۳ . ایرانشناسی و تمدن ایرانی و جوانان
۲۴ . بررسی و شناسایی موانع کسب هویت فرهنگی و عوامل تکثر فرهنگی
۲۵ . نقش دستیابی به فناوریهای پیشرفته (انرژی هستهای، نانونکنولوژی و …) در تقویت هویت ملی جوانان
۲۶ . تضادهای اجتماعی و تأثیر آن بر هویت دینی و ملی جوانان
۲۷ . معرفی الگوهای فرهنگی تمدن ایرانی- اسلامی به جوانان
۲۸ . بررسی راهکارهای جلوگیری از گسترش الگوهای ضد فرهنگی و آسیبزا
۲۹ . بررسی میزان شناخت استادان و دانشجویان نسبت به ارزشهای ملی و اسلامی و ارائۀ راهکارهایی برای
بازگشت به غنای فرهنگی خود و تقویت آن
۳۰ . بررسی نقش دانشگاه در فرهنگسازی برای جوانان
۳۱ . بررسی نقشدانشگاه در شکلگیری هویت دینی دانشجویان
۳۲ . بررسی آسیبهای فرهنگی نظیر خودشیفتگی، قانونگریزی، فردگرایی، رفتار احساسی و … ایرانیان
۳۳ . اهتمام به زنده کردن زبان فارسی به عنوان یک مؤلفه هویتبخش
۳۴ . بررسی نقش زبان و ادبیات فارسی در هویت فرهنگی جوانان
۳۵ . بررسی آسیبها و چالشهای فراروی گسترش زبان و ادبیات فارسی در میان جوانان جهان اسلام
۳۶ . نگاه سیستمی به فرهنگ، راهکارها و الزامات
۳۷ . بررسی آسیبهای فقدان الگوهای عملی رفتاری در دانشگاهها
۳۸ . زمینههای فرهنگی و اجتماعی اصلاح الگوی مصرف
/ه.و/ ۴۰۰
۳۹ . نقش جوانان در اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۴۰ . جوانان و آینده فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
اشتغال و بیکاری جوانان
۱٫ اثر نگرشهای مربوط به بازار کار بر پیشرفت تحصیلی جوانان
۲٫ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شرایط کار جوانان و استادندارهای آن (آموزش حین کار، حداقل سن برای
اشتغال به کار، ترک تحصیل و …)
۳٫ بررسی عملکرد آموزش فنی و حرفهای (اثربخشی برنامهای آموزش فنی و حرفهای در کاریابی، تعیین نیازهای
آموزشی مورد نیاز در بازار کار در بخشهای مختلف خدمات، صنعت و کشاورزی؛ وضعیت اشتغال
آموزشدیدگان فنی و حرفهای
۴٫ بررسی زمینهها و توانمندیهای اشتغالزایی در مناطق روستایی کشور
۵٫ نیروی انسانی و روند اشتغال در اقتصاد ایران با نگاهی به ظرفیت اشتغال در بخشهای کشاورزی، صنعت و
خدمات
۶٫ بررسی میزان انگیزة پیشرفت شغلی جوانان و عوامل مؤثر بر آن
۷٫ اشتغال از طریق مراکز کوچک تفریحی
۸٫ شیوهها و راهکارهای ترویج و گسترش کارآفرینی در میان دانشآموختگان علوم انسانی
۹٫ بررسی زمینههای کارآفرینی برای جوانان از طریق فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
۱۰ . بررسی توان اشتغالزایی استانهای کشور و عدم تعادل منطقهای بازار کار
۱۱ . نقش صنایع کوچک در رشد اشتغال کشور
۱۲ . بررسی نقش تحصیلات دانشگاهی در کسب مهارتهای زندگی
۱۳ . راههای بسترسازی اشتغال از منابع گردشگری
های مدرن در کشور SME 14 . بررسی راهکارهای توسعه
۱۵ . راهبردهای توسعۀ اشتغال با تأکید بر فناوریهای نوین
۱۶ . بررسی سهم و جایگاه مشاغل جدید در اشتغال جوانان
۱۷ . کاریابی در اینترنت (فرصتها و تهدیدها)
۱۸ . بررسی اثرات خصوصیسازی در کشورهای در حال توسعه بر روند اشتغال جوانان
۱۹ . موانع و راهکارهای اشتغال زنان و دختران جوان در فناوریهای نوین ارتباطی
۲۰ . بررسی راهکارهای توسعۀ مشاغل نوین در مناطق محروم کشور
۲۱ . بررسی راهکارهای توسعۀ مشاغل نوین در مناطق ساحلی کشور
۲۲ . رهکارهای توسعه اشتغال پایدار جوانان با تأکید بر خوشههای صنعتی
/ه.و/ ۴۰۰
۲۳ . بررسی عملکرد سازمانها و دستگاههای متولی اشتغال در کشور
۲۴ . بررسی راهکارهای توسعۀ کارآفرینی در میان دانشآموختگان علوم انسانی
۲۵ . بررسی شاخصهای توسعۀ اقتصادی در سالهای برنامۀ چهارم توسعه (با تأکید بر مسائل جوانان)
های دانش بنیان (با تأکید بر فارغالتحصیلان علوم SME 26 . نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد و توسعه
انسانی)
۲۷ . بررسی تطبیقی بازار کار زنان و دختران جوان و عوامل مؤثر بر مشارکت آنان
۲۸ . بررسی ساختار تحصیلی و مهارتی شاغلان جوان در بخشهای مختلف اقتصادی
۲۹ . نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد در اشتغال جوانان با نیازهای خاص
۳۰ . برآورد میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی بانکها در ایجاد اشتغال جوانان
۳۱ . تدوین مدلهای رشد به منظور اشتغال بهینۀ جوانان
۳۲ . بررسی نوآوریها در توسعۀ اشتغال و بهرهوری جوانان
۳۳ . نقش جوانان در اصلاح الگوی مصرف
۳۴ . راهکارهای ایجاد و افزایش اشتغال دانشآموختگان علوم انسانی در بخش غیردولتی(خصوصی، تعاونی)
۳۵ . نقش نهادهای صنفی- تخصصی دولتی و غیردولتی مربوط به رشتههای علوم انسانی (انجمنهای علمی،
کانونهای دانشآموختگان و نظامهای حرفهای) در شکلگیری هویت صنفی رشتههای علوم انسانی و
ارتباط با بازارکار
۳۶ . نقش فناوریهای فرهنگی در اشتغال دانشآموختگان علوم انسانی
۳۷ . چشمانداز بازا کار علوم انسانی در برنامهریزی آیندة ایران
۳۸ . وضعیت اشتغال زنان دانشآموختۀ علوم انسانی (تأثیر رویکردهای جنسیتی در اشتغال زنان دانشآموختۀ
علوم انسانی)
۳۹ . ارزیابی نقش راهنمایی و مشاورة شغلی در تنظیم بازار کار و موفقیت شغلی
۴۰ . بررسی شیوههای نوین، تجارب جهانی و مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ راهنمایی و مشاورة شغلی
۴۱ . ارزیابی کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات د توسعۀ نظام شغلیابی و راهنمایی و مشاورة شغلی
۴۲ . نقش تشکلها و نهادهای مدنی بهویژه انجمنهای فارغالتحصیلی در توسعۀ نظام شغلیابی و مشاورة شغلی
۴۳ . ارائۀ راهکارهایی برای بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و تقویت سمنها در راستای گسترش بخش
صنعت
۴۴ . بررسی وضعیت مدیریت بازار کار در ایران
۴۵ . تأسیس و گسترش شرکتهای تعاونی اعتبار روستایی در راستای اشتغالزایی جوانان روستایی
۴۶ . مشارکت جوانان در امور شهری و روستایی
۴۷ . فرصتهای کسبوکار در سطح ملی، استانی و شهرستانی
/ه.و/ ۴۰۰
۴۸ . الگوی توسعه و اشتغال پایدار جوانان
حقوق و مشارکت جوانان
۱٫ توسعۀ ملی و مشارکت جوانان: رویکردها، سیاستها و تجارب عملی
۲٫ مشارکت مدنی جوانان: ساختارها، الگوها و بهترین تجارب
۳٫ مشارکت اجتماعی جوانان: بررسی تطبیقی در استانهای مختلف کشور
۴٫ تأثیر پایگاه اجتماعی بر میزان و نحوة مشارکت سیاسی جوانان
۵٫ جهانی شدن و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی جوانان
۶٫ آسیبشناسی حضور جوانان و دانشجویان در احزاب سیاسی
۷٫ بررسی نگرشها و گرایشهای جوانان نسبت به احزاب سیاسی
۸٫ بررسی تطبیقی فعالیت جوانان در احزاب سیاسی در ایران و سایر کشورها
۹٫ جایگاه جوانان در نظام حزبی کشور
۱۰ . نقد و بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی دانشآموزان دبیرستانی
۱۱ . نقش جوانان در نهضت مشروطیت
۱۲ . نقش جوانان در تحقق اهداف انقلابی اسلامی
۱۳ . نقش و جایگاه جوانان در توسعۀ پایدار
۱۴ . نقش جوانان در ملی شدن صنعت نفت
۱۵ . نقش جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی
۱۶ . نقش جوانان در دوران دفاع مقدس
۱۷ . نقش جوانان در سازندگی کشور
۱۸ . بررسی متغیرهای مؤثر بر رفتار سیاسی جوانان
۱۹ . رفتار سیاسی جوانان: رویکردها، مدلها و چالشها
۲۰ . رفتار سیاسی- انتخاباتی دانشجویان در ایران
۲۱ . بررسی میزان مشارکت انتخاباتی جوانان تهرانی بر حسب سن و سال، جنسیبت و سطح تحصیلات
۲۲ . بررسی تطبیقی الگوهای رفتار رأیدهی جوانان در انتخابات مجلس در دورههای مختلف
۲۳ . بررسی تطبیقی مشارکت انتخاباتی جوانان دانشجو و جوانان کارگر
۲۴ . بررسی مشارکت سیاسی- انتخاباتی جوانان اقوام ایرانی
۲۵ . دادرسی نوجوانان و جوانان در جمهوری اسلامی ایران: چالشها و راهکارها
۲۶ . بررسی جایگاه حقوق و تکالیف جوانان در اسلام
۲۷ . بررسی رویکردها و سیاستهای مربوط به حقوق و تکالیف جوانان در جمهوری اسلامی ایران
/ه.و/ ۴۰۰
۲۸ . بررسی تطبیقی ساختارهای مربوط به حقوق جوانان در ایران و جهان
۲۹ . آسیبشناسی نظام دادرسی جوانان در جمهوری اسلامی ایران
۳۰ . بررسی تطبیقی قوانین دادرسی جوانان در نظامهای حقوقی مختلف
۳۱ . حقوق و مسئولیتهای جوانان از منظر فقه شیعه
۳۲ . آسیبشناسی نظام قضایی ایران در ارتباط با جوانان
۳۳ . بررسی وضعیت حقوق جوانان در نزد سازمانها و مجامع بینالمللی
۳۴ . بررسی وضعیت حقوق و جوانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر
۳۵ . بررسی رابطه بین حقوق شهروندی و حقوق جوانان
۳۶ . قانونگذاری جوانان در جمهوری اسلامی ایران: رویکردها، چالشها و تجارب عملی
۳۷ . قانونگذاری در حوزة جوانان: بررسی تطبیقی دورههای مختلف مجلس شورای اسلامی
۳۸ . سنجش نگرش جوانان در قبال نظام قضایی کشور
۳۹ . بررسی آثار و پیامدهای جنبشهای نوین اجتماعی در غرب بر جوانان ایرانی
۴۰ . جوانان و اشکال جدید مشارکت اجتماعی- سیاسی
۴۱ . علل و انگیزة اعتراضات و ناآرامیها در محیطهای دانشجویی
۴۲ . بررسی نقش احزاب سیاسی در توسعۀ اجتماعی و سیاسی جوانان
۴۳ . بررسی نقش و سهم جوانان در دستیابی به فناوری هستهای
۴۴ . بررسی نگرش جوانان درخصوص مردمسالاری دینی
۴۵ . بررسی نگرش و گرایش جوانان در قبال حقوق شهروندی
۴۶ . نقش جوانان در حرکتهای اصلاحی عربستان، قطر، کویت، ترکیه، بحرین،علمان و دیگر کشورهای اسلامی
۴۷ . بررسی جنبشهای سیاسی معاصر و تحلیل نقش جوانان در این جنبشها
۴۸ . بررسی عوامل مؤثر بر میزان شرکت سیاسی جوانان
۴۹ . بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار سیاسی جوانان ایرانی
۵۰ . بررسی میزان شناخت سیاسی جوانان نسبت به مفاهیم و آموزههای سیاسی
۵۱ . بررسی فرآیند جامعهپذیری سیاسی جوانان
۵۲ . حقوق و تکالیف دینی جوانان
سازمانهای مردم نهاد جوانان
۱٫ بررسی راهکارهای تعامل سازمانهای مردم نهاد جوانان جمهوری اسلامی با سازمانها و مجامع بینالمللی
۲٫ بررسی ساختارها و سازوکارهای هماهنگی ملی میان سازمانهای مردم نهاد جوانان در اروپا
۳٫ بررسی تطبیقی اشکال و ساختارهای مربوط به سازمانهای مردم نهاد جوانان در ۵ کشور جهان
/ه.و/ ۴۰۰
۴٫ چالشهای شبکهسازی و تخصصگرایی در میان سازمانهای مردم نهاد جوانان
۵٫ نقش و سهم سازمانهای مردم نهاد جوانان در اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی
۶٫ نقش سازمانهای مردم نهاد جوانان در تحقق نوآوری و شکوفایی
۷٫ تحلیلی بر تنوع پراکندگی جغرافیایی سازمانهای مردم نهاد جوانان در استانهای مختلف کشور
۸٫ بررسی فرصتها و چالشهای فعالیت تشکلها و سازمانهای دانشجویی در ایران
۹٫ بررسی چالشهای تعامل دولت و سازمانهای مردم نهاد در ایران
۱۰ . بررسی تطبیقی وضعیت سمنهای جوانان در ایران و کشورهای اسلامی
۱۱ . بررسی تطبیقی وضعیت سمنهای جوانان در ایران و کشورهای غربی
۱۲ . نقش سازمانهای مردم نهاد جوانان در توسعه ملی
۱۳ . نقش و سهم سازمانهای مردم نهاد جوانان در آمایش سرزمین و عدم تمرکز (توازن منطقهای و توسعه
فضایی)
۱۴ . جوانان و حضور در سازمانهای مردم نهاد: فرصتها و چالشها
۱۵ . بررسی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت سازمانهای مردم نهاد جوانان
۱۶ . آسیبشناسی سازمانهای مردم نهاد جوانان در ایران
۱۷ . بررسی رویکردهای عمده در قبال مسئلۀ سازمانهای مردم نهاد
۱۸ . بررسی تطبیقی فعالیت سازمانهای مردم نهاد جوانان در ایران و سایر کشورها
جوانان و نظامسیاسی
۱٫ بررسی میزان مشروعبت نظام سیاسی در نزد جوانان
۲٫ راهکارهای تقویت مشروعیت نظام سیاسی در نزد جوانان
۳٫ نگرش جوانان نسبت به عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی
۴٫ نگرش جوانان نسبت به عملکرد مجلس شورای اسلامی
۵٫ بررسی نگرشهای جوانان در قبال عملکرد شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص
مصلحت نظام
۶٫ بررسی شاخصها و کارآمدی مشروعیت نظام سیاسی از نظر جوانان
برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه جوانان
۱٫ بررسی چالشهای مدیریت و برنامهریزی در حوزة جوانان
۲٫ نقدی بر وضعیت برنامه ملی ساماندهی امور جوانان از تدوین تا اجرا
/ه.و/ ۴۰۰
۳٫ نیازها و بایدها برای تحقق سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ از منظر دانشجویان
۴٫ بررسی نیازهای اولویتدار جوانان از منظر کارشناسان و صاحبنظران امور جوانان کشور
۵٫ بررسی نیازهای اولویتدار جوانان از منظر جوانان و خانوادهها
۶٫ جوانان در خدمت ساماندهی امور جوانان: بررسی تطبیقی ۱۵ کشور جهان
۷٫ آسیبشناسی سیاستگذاری جوانان در ایران
۸٫ چالشهای برنامهریزی امور جوانان در ایران
۹٫ جایگاه مسئلۀ جوانان در برنامههای پنجسالۀ توسعۀ کشور
۱۰ . بررسی تطبیقی سیاستگذاری جوانان در ایران و سایر کشورها
جوانان و حوزة بینالملل
۱٫ بررسی وضعیت جوانان کشورهای عضو اکو (عراق، افغانستان، پاکستان و …)
۲٫ بررسی مسائل و چالشها جوانان مهاجر افغانی در ایران
۳٫ بررسی مسائل جوانان ایرانی مهاجر در امارات متحدة عربی
۴٫ بررسی مسائل جوانان ایرانی مهاجر در کشورهای آمریکایی و اروپایی
۵٫ بررسی دیدگاه جوانان کشورهای غربی نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی
۶٫ بررسی میزان بیداری اسلامی در میان جوانان جهان اسلام
۷٫ بررسی نقش سازمان کنفرانس اسلامی در ارتقای همبستگی اسلامی جوانان مسلمان
۸٫ بررسی مسائل جوانان در کشورهای جهان
۹٫ بررسی راهکارهای اتحاد جوانان کشورهای اسلامی
۱۰ . بررسی عملکرد سازمانهای بینالمللی درخصوص مسائل جوانان ایرانی
جوانان، امنیت، اتحاد و اقتدار ملی
۱٫ جوان و راهکارهای ایجاد اتحاد ملی
۲٫ جوان و راهکارهای ایجاد انسجام اسلامی
۳٫ جوانان و اعتماد ملی
۴٫ نقش جوانان در اقتدار ملی (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی)
جوانان و جهانی شدن
۱٫ تأثیر جهانی شدن بر ارزشهای سیاسی جوانان
/ه.و/ ۴۰۰
۲٫ تأثیر جهانی شدن بر اقوام ایرانی
۳٫ جهانی شدن و هویت ملی جوانان
آموزشو جوانان
۱٫ آثار آموزش رسمی در شکلگیری هویت جوانان
۲٫ بررسی نیازهای آموزشی جوانان با توجه به مناطق مختلف شهری و روستایی
۳٫ بررسی عوامل مؤثر بر انگیزة پیشرفت در جوانان و ارتباط آن با سایر انگیزهها
۴٫ بررسی نیازهای آموزشی دختران و پسران عشایری
۵٫ جوان، ورزش، تهذیب و تحصیل
۶٫ بررسی میزان انگیزة پیشرفت تحصیلی جوانان و عوامل مؤثر بر آن
۷٫ بررسی و تدوین آموزشهای تخصصی منطبق با نیازهای کشور و توان جوان دانشجو
۸٫ بررسی شیوههای جدید در آموزش علای منطبق با نیازهای کشور و توان جوان دانشجو
۹٫ بررسی شاخصهای اصلی در مطالعات جوان
۱۰ . آسیبشناسی کنکور سراسری در میان جوانان و خانوادهها
۱۱ . بررسی دغدغههای تحصیلی و آموزشی جوانان
۱۲ . نقش آموزش جوانان در مصونسازی جامعه در برابر انقلابهای نرم (عرصۀ ارتباطات نوین از جمله اینترنت)
رسانهها و فناوری اطلاعات
۱٫ بررسی فرصتها و چالشهای استفادة فزاینده از رسانههای جدید برای جوانان
۲٫ الزامات صورتهای جدید فراغت مجازی برای روابط جوانان با اجتماع کوچک خانواده و اجتماع بزرگتر
۳٫ نقش و جایگاه رسانههای نو در جهانی شدن فرهنگ جوانان
۴٫ بررسی وضعیت استفاده و کاربردهای گوناگون فناوریهای اطلاعات در بین جوانان
۵٫ تأثیر رسانههای جهانی بر ابعاد مختلف زندگی جوانان ایرانی
۶٫ نیازسنجی اطلاعاتی جوانان
۷٫ راهکارهای ارتقای هنجارپذیری جوانان از طریق رسانه
۸٫ بررسی وضعیت استفاده و کاربردهای گوناگون فناوریهای اطلاعات در بین جوانان
۹٫ بررسی نقش رسانه در انسجام فرهنگی در میان جوانان ایرانی خارج از کشور
۱۰ . اینترنت و آسیبهای ناشی از آن
۱۱ . بررسی نقش و جایگاه رسانهها در گذران اوقات فراغت جوانان
/ه.و/ ۴۰۰
۱۲ . رسانههای جدید؛ سلاحهای فرهنگی برای براندازی نرم
۱۳ . کاربران جوان اینترنت در ایران
۱۴ . نقش اینترنت و وبلاگ در میان جامعۀ جوان ایران
۱۵ . بررسی تأثیر جنگ نرم علیه جوانان با فرصتها و تهدیدها و راهکارهای استفاده صحیح از این رسانه
۱۶ . جریانسازی به منظور تهیه و تولید محتوای مناسب رسانههای اینترنتی و دیجیتالی
۱۷ . اینترنت؛ مهمترین ابزار دیپلماسی عمومی و جوانان
۱۸ . اینترنت؛ فرصتها و تهدیدها و جوانان
۱۹ . راهاندازی شبکه ملی اینترنت؛ فرصتها، الزامات و جوانان
۲۰ . رسانههای نو و فرهنگ مجازی
مهاجرت
۱٫ بررسی وضعیت جهانی مهاجرت جوانان، علل و تأثیرات آن
۲٫ بررسی علل مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن
۳٫ بررسی و ارزیابی علل مهاجرت نخبگان جوان
۴٫ بررسی میزان تأثیرگذاری عملکرد، بنگاههای کاریابی برای جوانان در خارج از کشور و مهاجرت جوانان
۵٫ بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان به خارج
۶٫ آیندهپژوهی دربارة مهاجرت شغلی و تحصیلی جوانان
۷٫ بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی مهاجرت
۸٫ بررسی وضعیت هویت جوانان مهاجر خارج از کشور
۹٫ بررسی رابطۀ مهاجرت و انسجام اسلامی
۱۰ . بررسی اثربخشی سیاستهای مهاجرتی تحصیلِ کار بر مهاجرت جوانان خارج از کشور
۱۱ . بررسی دلایل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور و اثرات آن بر اقتصاد ملی
نظام وظیفه
۱٫ بررسی راهکارهای افزایش بهرهوری دورة خدمت وظیفه
۲٫ بررسی نقش دوران سربازی در جامعهپذیری جوانان، بهداشتروانی جوانان و هویت جوانان
۳٫ بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دورة سربازی
۴٫ بررسی تغییرات انگیزشی جوانان طی دوران سربازی
۵٫ طرح پوشش اوقات فراغت و مهارتآموزی در دوران سربازی
/ه.و/ ۴۰۰
مسکن و جوانان
۱٫ ارزیابی سیاستهای تأمین مسکن ارزان قیمت در کشور
۲٫ طراحی و تدوین الگوی مسکن جوانان
۳٫ ارزیابی سیاستها و طرحهای دولت در حل بحران مسکن
۴٫ چالشهای اصلی بازار مسکن، سیاستها، راهکارها و پیشنهادی اجرایی
۵٫ بررسی راهکارهای تامین مسکن ارزانقیمت در جهان و بومیسازی موفقترین راهکارها در ایران
۶٫ برآورد میزان تقاضای مسکن جوانان طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
رفاه و جوانان
۱٫ بررسی شاخصهای رفاه اجتماعی و حوزههای مربوط به آن
۲٫ بررسی وضعیت رفاه اجتماعی جوانان در ایران
۳٫ مقایسۀ وضعیت رفاه جوانان در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر
۴٫ چالشها و فرصتهای فراروی نظام جامعِ رفاه و تأمین اجتماعی در حوزة جوانان
۵٫ جهانی شدن و رفاه اجتماعی در ایران با تأکید بر جوانان
۶٫ بررسی جنبههای مختلف رفاه جوانان
۷٫ بررسی نگرش جوانان نسبت به سازمانهای ارائهکنندة خدمات رفاهی
۸٫ بررسی میزان بهرهمندی و رضایت جوانان از خدمات رفاهی ارائه شده
۹٫ رفاه اجتماعی جوانان و مشکلات ساختاری آن در ایران
۱۰ . تشکلهای غیردولتی و مردمی رفاه و تأمین اجتماعی جوانان
۱۱ . بررسی بهینه و موفق راهکارهای توسعۀ رفاه و تأمین اجتماعی جوانان
۱۲ . بررسی سیاستها و برنامههای رفاه و تأمین اجتماعی جوانان
۱۳ . بررسی نظامهای ارائهکننده خدمات رفاهی به جوانان در کشورهای مختلف
جوانان، جمعیت و توسعه
۱٫ بررسی سیاستهای جمعیتی قبل و پس از انقلاب اسلامی
۲٫ نقش سازمانهای غیردولتی در تحقق سیاستهای آمایش سرزمینی
۳٫ نقش انکوباتور یا مراکز رشد در توسعۀ روستایی
/ه.و/ ۴۰۰
۴٫ پیشبینی نیازهای جوانان در سالهای آتی بر مبنای آمار جمعیتی جوانان
۵٫ بررسی جایگاه و نقش جوانان در توسعۀ کشور
۶٫ بررسی وضعیت جمعیتی ایران و نقش آن بر توسعۀ اقتصادی- اجتماعی
۷٫ آیندهنگری در حوزة جوانان با بررسی ساختار جمعیتی کشور
۸٫ جمعیتشناسی، مسائل گذشته و نیازهای آینده
۹٫ اثرات مهاجرت جوانان ایران به خارج از کشور بر ساختار جمعیتی کشور
۱۰ . بررسی تطبیقی ساختار جمعیتی کشورهای در حال رشد و کشورهای توسعهیافته
۱۱ . بررسی توازن جنسی در سن ازدواج
۱۲ . بررسی جایگاه مطالعات جمعیتی در طرحهای آمایش سرزمین
۱۳ . نقش جوانان در نوسازی جامعه
۱۴ . جوانان و توسعۀ ملی
سلامت و جوانان
۱٫ علل شایع مرگ و میر جوانان
۲٫ علل شایع معلولیت جوانان
۳٫ عوامل تهدیدکنندة سلامتروانی جوانان
۴٫ راهکارهای ارتقای سلامت (جسمی، روانی، معنوی،اجتماعی) جوانان
۵٫ سلامت معنوی (تعاریف، شاخصها، ارززشیابی)
۶٫ سلامت اجتماعی (تعاریف، شاخصها، ارزشیابی)
۷٫ نقش یادگیری اجتماعی در ابعاد چهارگانه سلامت
۸٫ جوانان و بیماریهای خاص
۹٫ جوانان و مهارتهای خاص
۱۰ . نقاطقوت وضعف جوانان (جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی)
۱۱ . تحلل محتوای برنامه و عملکرد سازمانهای مختلف در حفظ و ارتقاء سلامت جوانان
۱۲ . ارزیابی وضعیت و کیفیت خدمات مشاوره و روانشناختی
۱۳ . بررسی تأثیر اشتغال بانوان بر سلامت روان آنان
آسیبهای اجتماعی
۱٫ گونهشناسی انحرافات جوانان و مطالعۀ علل و عوامل آن
/ه.و/ ۴۰۰
۲٫ اصول و راهکارهای پیشگیری (اولیه، ثانویه و ثالث) از زندانی شدن جوانان
۳٫ زندان و جوانان زندانی
۴٫ جوانان و ارتکاب به جرائم
۵٫ عوامل مؤثر بر بازگشت مجدد جوانان زندانی به زندان
۶٫ مداخلات روانشناختی و جوانان زندانی
۷٫ تحلیل محتوای برنامه و عملکرد سازمانهای مختلف در پیشگیری از زندانی شدن جوانان
۸٫ جوانان و آسیبهای اجتماعی
۹٫ راهکارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جوانان
۱۰ . جوانان و آسیبهای نوپدید
۱۱ . جوانان و رفتارهای پر خطر
۱۲ . آموزشهای رایج جوانان و نیازهای جامعه
۱۳ . جوان کارکرد خانواده و نیازهای جامعه
۱۴ . جوانان و اعتیاد (علل مواد روانگردان صنعتی و …)
۱۵ . جوانان، آسیبهای اجتماعی و رسانه
۱۶ . منبعشناسی دریافت اطلاعات جنسی در جوانان و اقدامات کارشناسی مورد نیاز
۱۷ . تحلیل محتوای برنامه و عملکرد سازمانهای مختلف در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی جوانان
۱۸ . بررسی تأثر اشتغال بانوان بر آسیبهای اجتماعی
اوقات فراغت و جوانان
۱٫ بررسی شیوههای نوین اوفات فراغت در بین جوانان
۲٫ بررسی سبکهای اوقات فراغت جوانان
۳٫ بررسی فعالیتهای فراغتی مورد علاقه و موانع آن در بین جوانان
۴٫ جوانان و فراغت مجازی، فرصتها و آسیبها
۵٫ آسیبشناسی شیوههای گذران اوقات فراغت در بین جوانان
۶٫ جوانان و برنامههای اوقات فراغت در دستگاههای اجرایی
۷٫ ارزیابی موفقیتها و ناکامیهای برنامهها و طرحهای مرتبط با اوقات فراغت جوانان
۸٫ بررسی نقش و جایگاه رسانهها د گذران وقت فراغت جوانان
۹٫ مقایسه تطبیقی شاخصهای اوقات فراغت در کشورهای مختلف
۱۰ . جوانان، اوقات فراغت و چالشهای پیش روی آنان
/ه.و/ ۴۰۰
۱۱ . نقش و جایگاه خانواده در گذران اوقات فراغت جوانان
۱۲ . نقش و جایگاه دولت در گذران اوقات فراغت جوانان
۱۳ . نقش و جایگاه مؤسسات آموزشی در گذران اوقات فراغت جوانان
۱۴ . نقش و جایگاه سازمان ملی جوانان در چگونگی گذران اوقات فراغت جوانان
۱۵ . نقش و جایگاه مؤسسات غیردولتی در گذران اوقات فراغت جوانان
۱۶ . شناسایی و تقویت تشکلهای غیردولتی و مردمی در زمینۀ اوقات فراغت جوانان
۱۷ . بررسی بهینه و موفق راهکارهای توسعۀ اوقات فراغت جوانان
۱۸ . شناسایی برخی بحرانهای جوانان در زمینۀ اوقات فراغت
۱۹ . سیاستها و برنامههای اوقات فراغت جوانان
۲۰ . اوقات فراغت و رفتارهای پر خطر
۲۱ . اوقات فراغت جوانان روستایی
۲۲ . اوقات فراغت جوانان معلول
شاخصهای امور جوانان
۱٫ بررسی شاخصهای وضعیت امور جوانان در کشورهای مختلف
۲٫ بررسی شاخصهای کمی و کیفی وضعیت امور جوانان
۳٫ شاخصهای امور جوانان در طول برنامه چهارم
۴٫ بررسی شاخصهای امور جوانان در حوزههای مختلف
۵٫ روند تغییرات شاخصهای امور جوانان
ازدواج و جوانان
۱٫ بررسی مسائل و مشکلات زوجین در ۵ سال اول پس از ازدواج
۲٫ آسیبشناسی اداب، رسوم و سنتهای مرسوی ازدواج جوانان (به تفکیک استانی)
۳٫ سن ازدواج به نگاه فقه اسلامی و قوانین مدنی
۴٫ تأثیر روابط قبل از ازدواج بر پایداری آن
۵٫ تأثیر برنامههای رسانۀ ملی بر ازدواج موفق و تغییر فرهنگ ازدواج در میان جوانان
۶٫ بررسی الگوی مناسب روابط دختر و پسر از دیدگاه اسلام
۷٫ بررسی آثار مثبت و تخریبی رسانههای ملی بهخصوص سیما دربارة ازدواج
۸٫ بررسی تأثیر فضاهای مجازی در ازدواج
/ه.و/ ۴۰۰
۹٫ بررسی آفات و خطرات شیوههای جدید همسریابی
۱۰ . بررسی میزان تأثیر اعطای وام ازدواج در افزایش تمایل جوانان به ازدواج
۱۱ . نقد و بررسی تولیدات فرهنگی صدا و سما دربارة ترغیب جوانان به ازدواج
۱۲ . تأثیر آموزش قبل از ازدواج در ترویج ازدواج آسان
۱۳ . آموزش مهارتهای زندگی به زوجین جوان، راهبردها و بایستهها
۱۴ . بررسی تأثیر اشتغال بانوان بر ازدواج آنان
۱۵ . بررسی پیامدهای اجتماعی کاهش میزان ازدواج دختران
۱۶ . بررسی موانع ازدواج و عوامل تهدیدکنندة آن در دختران و زنان جوان
۱۷ . بررسی تأثیرات برنامههای ماهواره و اینترنت در عدم تمایل دختران به ازدواج
خانواده و جوان
۱٫ بررسی تأثیر اشتغال بانوان بر تربیت فرزندان
۲٫ بررسی رابطه سبکهای تربیتی خانواده بر رفتار جوانان
۳٫ تأثیر عفاف در رضایت زناشوئی و پایداری جنسی
۴٫ بررسی تأثیر تولیدات فرهنگی صدا و سیما دربارة پایداری خانواده
۵٫ بررسی نقش سینما و تئاتر در افزایش پایداری خانواده
۶٫ نقش خانواده در انتقال ارزشهای اخلاقی و دینی
۷٫ بررسی کارکرد خانواده از نگاه دین
۸٫ بررسی راهکارهای دینی اصلاح روابط خانوادگی
۹٫ گفتگوی اعضای خانواده و نقشآن در حل معضلات خانوادگی
دختران و زنان جوان
۱٫ بررسی علل تغییر هنجار در مسئلۀ حجاب
۲٫ وضعیتشناسی فرهنگ عفاف در بین دختران و زنان جوان
۳٫ بررسی مخاطرات و تهدیدهای فرهنگی و رفتاری فراروی دختران و زنان جوان
۴٫ تبیین نیازهای فرهنگی و اجتماعی دختران و زنان جوان
۵٫ تعریف و تبیین شاخصهای پوشش جوان ایرانی
۶٫ بررسی نمادهای مبتذل در پوشش و آرایش جوانان
۷٫ بررسی هویتیابی با نوع مصرف در دختران و زنان جوان
۸٫ بررسی آثار مخرب مصرفگرایی و اسراف در دختران و زنان جوان
/ه.و/ ۴۰۰
۹٫ بررسی موانع مصرف بهینه در دختران و زنان جوان
۱۰ . آسیبشناسی مصرف دخانیات در دختران و زنان جوان
۱۱ . برری علل گرایش دختران و استفاده از لوازم آرایشی
۱۲ . مطالعۀ تطبیقی وضعیت اخلاقی و اجتماعی زنان مجرد و مطلقه با زنان متأهل
۱۳ . بررسی رفتار دختران و زنان جوان در حیطههای شغلی و آموزشی مختلط، بایدها و نبایدها

۲ نظر

  1. لطفا عناوین طرح ها را بررسی کنید

  2. باسلام. موضوع پایان نامه ی من در مورد بررسی تطبیقی مراسم سور و سوگ در دو منطقه تات نشین لویه رودبار و رویین اسفراین بود که شهریور ماه ۹۲ در دانشگاه گیلان دفاع شد آیا تحت پوشش این فراخوان قرار میگیرد؟ باتشکر

بالا