آخرین خبرها

گزارش تصویری؛ تجمع دوست داران محیط زیست در حاشیه رودخانه کالشور در حمایت از پرندگان مهاجر

تجمع دوست داران محیط زیست به حمایت از پرندگان مهاجر روز یکشنبه در حاشیه رودخانه کالشور اسفراین به همت انجمن مهرآفرینان دامنه های سبز برگزار شد.
SAN2014-01-19_18-33-43_180

SAN2014-01-19_18-39-22_491

SAN2014-01-19_18-48-30_997

SAN2014-01-19_18-56-19_184

SAN2014-01-19_19-07-00_901

SAN2014-01-19_19-11-40_237

SAN2014-01-19_19-25-43_910

SAN2014-01-19_19-38-24_233

SAN2014-01-19_18-37-49_778

SAN2014-01-19_18-59-03_652

SAN2014-01-19_19-11-08_799

SAN2014-01-19_18-59-03_652

SAN2014-01-19_19-29-19_302

SAN2014-01-19_18-35-23_933

SAN2014-01-19_18-42-22_682

SAN2014-01-19_19-03-17_554

SAN2014-01-19_19-40-32_679

SAN2014-01-19_18-57-43_115

SAN2014-01-19_18-50-10_587

نظر دادن بسته است.

بالا