آخرین خبرها

عناوین طرح های مورد حمایت وزارت ورزش و جوانان در حوزه جوانان


به اطلاع دانشجویان محترم علاقه مند به برخورداری از حمایت مالی از پایان نامه ها در حوزه ی جوانان میرساند، جامعه ی هدف مورد بررسی در پژوهشهای این حوزه، جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال هستند. بدیهی است ملاک حمایت یا عدم حمایت و نیز تعیین مبلغ مورد حمایت از پایان نامه های دانشجویی، منوط به ملاحظه ی عناوین موضوعی این فهرست و نیز جامعه ی هدف مورد بررسی خواهد بود.

خانواده و روابط نسلی
۱- بررسی روابط والدین و جوانان •
۲-رابطه عملکردها و سبکهای تربیتی خانواده بر رفتار جوانان •
۳-نقش خانواده در انتقال ارزشهای اخلاقی و دینی به جوانان •
۴-نقش خانواده در جامعه پذیری جنسیتی فرزندان •
۵- بررسی میزان و عوامل موثر بر شکاف نسلی بین والدین و فرزندان •
۶-بررسی مقایسهای نظام ارزشهای جوانان و بزرگسالان •
۷-راهکارهای اصلاح روابط خانوادگی از دیدگاه اسلام •
۸-بررسی روند تغییرات و تحولات ناشی از مدرنیته در حوزه روابط خانوادگی •
۹-بررسی تطبیقی سیاستها، برنامه ها و قوانین حمایت از خانواده در ایران و دیگر کشورها

آموزش
۱۰ – بررسی نیازهای آموزشی جوانان با توجه به مناطق مختلف شهری و روستایی •
۱۱- بررسی میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی جوانان و عوامل مؤثر بر آن •
۱۲- بررسی دغدغه های تحصیلی و آموزشی جوانان •
۱۳- آسیب شناسی کنکور سراسری در میان جوانان و خانواده ها •
۱۴ -بررسی نگرش جوانان در باره آینده شغلی و تحصیلی •
۱۵- بررسی علل وندالیسم و تخریب گرایی در محیطهای آموزشی •
۱۶ -بررسی پایگاه اجتماعی و اقتصادی جوانان بر دستیابی به آموزش عالی •

بهداشت وسلامت
۱۷ – تعاریف و شاخصهای سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی •
۱۸- عوامل تهدیدکننده سلامت (جسمی، روانی، معنوی،اجتماعی) جوانان و راهکارهای ارتقای آن
۱۹ -علل شایع مرگ و میر در بین جوانان •
۲۰ -جوانان و بیماریهای خاص •
۲۱-بررسی علل شایع معلولیت در بین جوانان و بررسی مسائل و مشکلات معلولان جوان
۲۲- بررسی سلامت روان و برآورد شیوع انواع اختلالات روانی در بین جوانان •
۲۳- جوانان و مهارتهای زندگی •
۲۴-الگوهای سازگاری اجتماعی و انطباق در جوانان و عوامل موثر بر آن •
۲۵-بررسی عوامل موثر بر احساس آنومی و بیم و امید در بین جوانان •
۲۶- بررسی علل و عوامل موثر بر میزان شادی و یأس اجتماعی جوانان •
۲۷-بررسی عملکرد سازمانهای مختلف در حفظ و ارتقاء سلامت جوانان •
۲۸-ارزیابی وضعیت و کیفیت خدمات مشاوره و روانشناختی و دلایل عدم استقبال جوانان از این مراکز

حقوق و مسئولیتها، مشارکت اجتماعی وسیاسی

۲۹- بررسی رویکردها و سیاستهای مربوط به حقوق و تکالیف جوانان در ایران •
۳۰- بررسی تطبیقی ساختارهای مربوط به حقوق جوانان در ایران و جهان •
۳۱-بررسی تطبیقی قوانین دادرسی جوانان در نظام حقوقی ایران و سایر کشورها •
۳۲-آسیب شناسی نظام قضایی ایران در ارتباط با جوانان •
۳۳-سنجش نگرش جوانان در باره نظام قضایی کشور •
۳۴- توسعه ملی و مشارکت جوانان: رویکردها، سیاستها و تجارب عملی کشورها
۳۶- بررسی میزان آگاهی و عمل جوانان در قبال حقوق شهروندی •
۳۷- بررسی جنبش های سیاسی معاصر و تحلیل نقش جوانان در این جنبشها •
۳۸-بررسی میزان مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان و عوامل موثر بر آن •
۳۹-بررسی و تدوین شاخصهای مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان •
۴۰-بررسی اشکال و سطوح مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان و عوامل موثر برآن
۴۱-بررسی تطبیقی مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان در ایران و سایر کشورها •
۴۲-بررسی مسائل و مشکلات سازمانهای مردم نهاد جوانان در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
۴۳-بررسی فرایند جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی جوانان •
۴۴-رفتار سیاسی جوانان: رویکردها، مدلها و چالشها •
۴۵-بررسی گرایش جوانان نسبت به احزاب و تشکلهای سیاسی و آسیب شناسی حضور آنان در این عرصه
۴۶-بررسی شاخصها و کارآمدی مشروعیت نظام سیاسی و نگرش جوانان در این زمینه
۴۷-بررسی نگرش جوانان نسبت به عملکرد مسئولین و کارگزاران دولتی وسیاستهای در حال اجرا

رسانه های ارتباط جمعی
۴۸- بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاعیابی جوانان •
۴۹- بررسی دسترسی، میزان و نحوه استفاده از رسانههای ارتباطجمعی در بین جوانان
۵۰-بررسی مقایسهای میزان اعتماد جوانان به رسانههای مختلف ارتباط جمعی •
۵۱-بررسی وضعیت استفاده و کاربردهای گوناگون فناوریهای اطلاعات در بین جوانان
۵۲-بررسی تفاوتهای جنسیتی بهره گیری از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در میان جوانان
۵۳-فرصتها و چالشهای استفاده فزاینده از اینترنت برای جوانان و ارائه راهکارها
۵۴-اعتیاد اینترنتی: میزان شیوع، دلایل و انگیزهها در بین جوانان •
۵۵-جوانان و شبکههای اجتماعی مجازی •
۵۶-بررسی میزان استفاده و کاربردهای تلفن همراه در بین جوانان و آسیبهای مربوط به آن
۵۷-میزان دسترسی و استفاده جوانان از برنامههای شبکه های ماهوارهای •
۵۸-الگوهای استفاده و مخاطب شناسی شبکه های ماهوارهای در ایران •
۵۹-پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استفاده از برنامه های ماهواره ای و روشهای مقابله با تأثیرات مخرب این برنامه ها
۶۰-بررسی تطبیقی سیاست گذاری رسانه ای ماهواره ای در ایران و کشورهای اسلامی: رویکردها، چالشها و راهبردها
۶۱-جوانان و بازی های رایانه ای: چالشها و راهبردها •

سبک زندگی، مصرف و اوقات فراغت

۶۲-جوانان و سبک های زندگی مدرن •
۶۳-بررسی روند تغییرات سبک زندگی در ایران با تأکید بر جوانان •
۶۴-بررسی رابطه نظام ارزشی و سبک زندگی جوانان •
۶۵-بررسی مصرف کالاهای فرهنگی مجاز و غیرمجاز در بین جوانان و عوامل موثر بر آن
۶۶-بررسی استفاده از رسانه های نوین و تاثیر آن بر سبک زندگی جوانان •
۶۷-گونه شناسی خریداران جوان در مراکز خرید شهری •
۶۸-علل گرایش به مدگرایی در جوانان و پیامدهای آن •
۶۹-بررسی فعالیتهای مذهبی جوانان در وقت فراغت •
۷۰-آسیب شناسی امکانات و فضاهای گذران اوقات فراغت و راههای بهینه سازی آن جهت بهره مندی جوانان
۷۱-آسیب شناسی الگوها و شیوه های نوین گذران اوقات فراغت و ارائه راهکارهای مواجهه با آن
۷۲-ارزیابی سیاستها و برنامه های اوقات فراغت جوانان در ایران: موفقیتها و ناکامی ها

خرده فرهنگ جوانان و گروه مرجع

۷۳-نقش و جایگاه رسانه های نو در جهانی شدن فرهنگ جوانان •
۷۴-بررسی گرایشها ورفتارهای خرده فرهنگی جوانان وعوامل مؤثر بر آن •
۷۵-بررسی میزان نفوذ اجتماعی گروه های مرجع خودی و غیرخودی در شکل گیری شخصیت و رفتار جوانان
۷۶-گروه های مرجع مذهبی و تداوم رفتارهای هنجاری در بین جوانان

هویت

۷۷-بررسی سبک ها و فرآیندهای هویت یابی •
۷۸-شاخصها و مولفه های هویت اجتماعی جوانان (هویت های عام و خاص) •
۷۹-بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت جنسیتی در جوانان •
۸۰-بررسی انواع هویت های اجتماعی (جهانی، دینی..، ملی، قومی و …) در بین جوانان
۸۱-بررسی رابطه سبک های تربیتی والدین و هویت اجتماعی جوانان •
۸۲-بررسی نقش نظام آموزشی (آموزش و پرورش و آموزش عالی) بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان
۸۳-بررسی نقش رسانه ها بر تحکیم و تضعیف هویت اجتماعی جوانان •
۸۴-فرصتها و تهدیدهای استفاده از رسانه های نوین در هویت بخشی جوانان •
۸۵-بررسی هویت اجتماعی جوانان ایرانی مهاجر خارج از کشور •
۸۶-بررسی روند تغییرات شاخصهای هویت اجتماعی در بین جوانان •
۸۷-بررسی وضعیت دینداری جوانان و عوامل موثر بر آن •
۸۸-راهکارهای افزایش بینش و نگرش مذهبی جوانان •
۸۹-بررسی تطبیقی روشهای تربیت دینی جوانان در کشورهای اسلامی و ایران •
۹۰-آسیب شناسی گرایش جوانان به عرفان های نوظهور، شیطان پرستی و … •

اشتغال و بیکاری
۹۱-بررسی شیوه های نوین، تجارب جهانی و مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ راهنمایی و مشاورة شغلی برای جوانان
۹۲-ارزیابی کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعۀ نظام شغل یابی و راهنمایی و مشاورة شغلی برای جوانان
۹۳-نقش تشکلها و نهادهای مدنی به ویژه انجمنهای فارغ التحصیلی در توسعۀ نظام شغل یابی و مشاوره شغلی
۹۴-تدوین راهبردهای اجرای آموزش های حین تحصیل در دانشگاهها به منظور تسهیل فرایند کاریابی جوانان
۹۵-میزان آشنایی جوانان با شبکه های اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی در حوزه اشتغال
۹۶-بررسی عملکرد آموزش فنی و حرفه ای (کاریابی، تعیین نیازهای آموزشی مورد نیاز بازار کار، وضعیت اشتغال آموزش دیدگان و …)
۹۷-برآورد میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی دولت (تسهیلات بانکی و …) در ایجاد اشتغال جوانان
۹۸-بررسی نقش و ظرفیت صنعت گردشگری در توسعه اشتغال جوانان در استان ها
۹۹-نقش و جایگاه بخشخصوصی و سازمانهای مردم نهاد در اشتغال جوانان •
۱۰۰-فرصتهای کسب وکار جوانان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی •
۱۰۱-بررسی زمینه ها و توانمندیهای اشتغالزایی در شهرها و مناطق روستایی کشور
۱۰۲-بررسی راهکارهای توسعۀ مشاغل نوین در مناطق محروم و ساحلی کشور به منظور اشتغالزایی جوانان
۱۰۳-بررسی زمینه های کارآفرینی برای جوانان از طریق فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و راهبردهای توسعه اشتغال
۱۰۴-چشم انداز بازار کار علوم انسانی در برنامه ریزی آیندة ایران •
۱۰۵-بررسی وضعیت مدیریت بازار کار در ایران •
۱۰۶-بررسی عوامل جمعیتی موثر بر تحولات بازار کار •
۱۰۷-شیوه ها و راهکارهای ترویج و گسترش کارآفرینی در میان دانش آموختگان علوم انسانی
۱۰۸-بررسی عملکرد سازمانها و دستگاه های متولی اشتغال در کشور •
۱۰۹-بررسی آرمان ها و نگرش های شغلی جوانان •
۱۱۰-بررسی بیگانگی و فقدان اشتیاق به کار در میان جوانان •
۱۱۱-بررسی رضایت شغلی جوانان شاغل و عوامل موثر بر آن •
۱۱۲-بررسی وضعیت اشتغال دختران و زنان جوان دانش آموخته دانشگاهی و تأثیر رویکردهای جنسیتی در اشتغال آنان

ازدواج و طلاق
۱۱۳-الگوی مناسب روابط دختر و پسر از دیدگاه اسلام •
۱۱۴-ملاک های ازدواج از دیدگاه اسلام •
۱۱۵-مطالعه روابط قبل از ازدواج در بین جوانان •
۱۱۶-بررسی عوامل موثر بر نگرش و گرایش جوانان به ارتباط با جنس مخالف •
۱۱۷-تاثیر جهانی شدن در بازاندیشی تعاملات جنسی در بین جوانان ایرانی •
۱۱۸-بررسی نگرش جوانان نسبت به ازدواج و طلاق و رابطه آن با مؤلفه های محیط خانواده
۱۱۹-بررسی عوامل موثر بر تغییرات الگوی سن ازدواج در بین جوانان و پیامدهای آن
۱۲۰-آرمان های زوجیت و ملاک های همسرگزینی در بین جوانان •
۱۲۱-بررسی فرصتها و چالشهای شیوه های جدید همسریابی •
۱۲۲-بررسی مشکلات و موانع ازدواج جوانان •
۱۲۳-بررسی تولیدات فرهنگی صدا و سیما درباره ترغیب جوانان به ازدواج و پایداری خانواده
۱۲۴-تأثیر رسانه های نوین ارتباطی بر ایجاد بی رغبتی نسبت به ازدواج و تغییر سن و الگوهای ازدواج جوانان
۱۲۵-آسیب شناسی آداب و رسوم و سنت های مرسوم ازدواج جوانان (به تفکیک استانی)
۱۲۶-تأثیر اعطای تسهیلات (مانند وام ازدواج و …) در افزایش تمایل جوانان به ازدواج
۱۲۷-بررسی دلایل رشد گرایش به زندگی مجردی در بین جوانان و پیامدهای آسیبی آن
۱۲۸-بررسی ازدواجهای دانشجویی •
۱۲۹-بررسی رضایت از زندگی زناشویی در زوجین جوان و عوامل موثر بر آن •
۱۳۰-بررسی رابطه بین الگوهای ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی •
۱۳۱-رابطه مهارتهای ارتباطی بر رضایتمندی از زندگی زناشویی و خودکارآمدی زوجین جوان
۱۳۲-تأثیر مشاوره قبل و بعد از ازدواج بر رضایت از زندگی زناشویی در بین جوانان •
۱۳۳-تأثیر روابط قبل از ازدواج بر پایداری زندگی زناشویی •
۱۳۴-بررسی دلائل ناسازگاریهای زناشویی و طلاق در بین زوجین جوان و راهکارهای عملی کاهش آن
۱۳۵-بررسی ارتباط کلیشه های جنسیتی و تضاد نقش های زناشویی در زوجهای جوان •
۱۳۶-بررسی دلایل رشد خیانتهای زناشویی در بین زوجین جوان •
۱۳۷-جرم و آسیب های اجتماعی
۱۳۸-بررسی علل و انگیزه های ارتکاب جرائم در بین جوانان •
۱۳۹-بررسی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده جرم در جوانان بزهکار •
۱۴۰-شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین جوان محبوس در زندانها •
۱۴۱-بررسی سیاستها، برنامه ها و راههای پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در ایران
۱۴۲-بررسی روند آسیبهای اجتماعی در ایران و دلایل رشد فزاینده آن در بین جوانان
۱۴۳-بررسی نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی جوانان •
۱۴۴-علل و عوامل موثر بر گرایش جوانان به خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن
۱۴۵-بررسی تطبیقی خودکشی جوانان در ایران و دیگر کشورها •
۱۴۶-بررسی رفتارهای پرخطر در بین جوانان و عوامل موثر بر آن •
۱۴۷-بررسی نگرشها و آگاهیهای جنسی جوانان •
۱۴۸-بررسی انگیزه ها و میزان مصرف مشروبات الکلی در بین جوانان •
۱۴۹-بررسی تطبیقی الگوی مصرف مشروبات الکلی جوانان در ایران و جهان •
۱۵۰-میزان آگاهی جوانان از مواد روانگردان و پیامدهای جسمی و روانشناختی آن •
۱۵۱-بررسی عوامل مؤثر بر گرایشجوانان به اعتیاد و شیوههای پیشگیری از آن •
۱۵۲-شیوع شناسی مصرف مواد اعتیادآور در بین جوانان •
۱۵۳-بررسی میزان شیوع استفاده از مواد دخانی در بین جوانان و عوامل موثر بر آن
۱۵۴-بررسی تطبیقی سیاستها و برنامههای کنترل و کاهشاستعمال مواد دخانی در ایران و جهان
۱۵۵-بررسی شیوع انواع خشونت در میان جوانان و عوامل موثر بر آن •
۱۵۶-آسیب شناسی رفتار خشونت آمیز در محیط های ورزشی •

مهاجرت

۱۵۷-بررسی وضعیت جهانی مهاجرت جوانان، علل و تأثیرات آن •
۱۵۸-بررسی علل مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و پیامدهای آن •
۱۵۹-بررسی علل، پیامدها و روند مهاجرت جوانان تحصیلکرده ایرانی به خارج از کشور

دختران و زنان جوان

۱۶۰-بررسی علل انحرافات جنسی دختران و زنان جوان و راهکارهای پیشگیری، کنترل و کاهش آن
۱۶۱-بررسی آزار و خشونت های جنسی علیه دختران و زنان جوان در جامعه، محیط های کاری و خانواده
۱۶۲-بررسی مقایسه ای ویژگیهای فردی و الگوهای تعاملی خانواده دختران فراری و عادی
۱۶۳-بررسی علل و پیامدهای پدیده دختران فراری و راه های پیشگیری از آن •
۱۶۴-بررسی مزاحمت های جنسی علیه دختران و زنان جوان در محیطهای شغلی و آموزشی
۱۶۵-بررسی احساس امنیت اجتماعی در بین دختران و زنان جوان •
۱۶۶-بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تصویر ذهنی از بدن در بین دختران و زنان جوان
۱۶۷-بررسی میزان گرایش دختران و زنان جوان به مصرف و تجمل گرایی و عوامل موثر بر آن
۱۶۸-بررسی مسائل و مشکلات زنان جوان مطلقه و ارائه راهبردهای حمایتی از آنان
۱۶۹-بررسی مسائل و مشکلات زنان جوان سرپرست خانوار و راهکارهای توانمندسازی آنان
۱۷۰-بررسی تأثیر اشتغال دختران و زنان جوان بر زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان •
۱۷۱-بررسی علل و عوامل گرایش یا گریز دختران و زنان جوان از پذیرش هنجارهای مربوط به حجاب
۱۷۲-بررسی سیاستها و برنامه های اجرایی دستگاه های متولی در مبارزه با بدحجابی و ارائه راهبردهای متقضی

نظام وظیفه
۱۷۲-بررسی راهکارهای افزایش بهره وری دوره خدمت وظیفه •
۱۷۳-بررسی نقش دوران سربازی در جامعه پذیری، بهداشت روانی و هویت جوانان •
۱۷۴-بررسی مسائل و مشکلات جوانان در دوره سربازی •

سیاست گذاری و برنامه ریزی و تأمین رفاه
۱۷۵-بررسی تطبیقی سیاست گذاری جوانان در ایران و سایر کشورها •
۱۷۶-بررسی نیازهای اولویت دار جوانان از منظر صاحبنظران امور جوانان، خانواده ها و جوانان
۱۷۷-بررسی دیدگاه ها، نظریه ها و نظام های رفاهی در جهان •
۱۷۸-شاخص های رفاه اجتماعی و حوزه های مربوط به آن •
۱۷۹-چالشها و فرصتهای فراروی نظام جامع رِفاه و تأمین اجتماعی در حوزه جوانان
۱۸۰-بررسی تطبیقی رفاه جوانان در نظام رفاهی ایران و دیگر کشورها •
۱۸۱-شاخص ها و مولفه های طرد و محرومیت اجتماعی با تأکید بر جوانان •
۱۸۲-بررسی میزان و علل و عوامل طرد و محرومیت اجتماعی جوانان •
۱۸۳-بررسی راهکارهای تامین مسکن ارزان قیمت در جهان و بومی سازی موفقترین راهکارها در ایران
۱۸۴-بررسی سیاستها و طرحهای دولت در حل بحران مسکن جوانان و تأثیر آن بر تصمیم گیری برای ازدواج


ورزش

۱۸۵- مطالعات تاریخ ورزش ایران
۱۸۶- ورزش و خانواده ایرانی
۱۸۷- استعدادیابی ____________ورزشی
۱۸۸- ورزش قهرمانی و زنان ایرانی
۱۸۹- پزشکی ورزشی
۱۹۰- تغذیه ورزشی
۱۹۱- ورزش و آمادگی جسمانی در گروههای مختلف جامعه
۱۹۲- تربیت بدنی و اجتماعی شدن
۱۹۳- صنعت ورزش ، اقتصاد و تبلیغات
۱۹۴- استانداردهای اماکن و زیرساختهای ورزشی
۱۹۵- پیمایشفعالیتهای بدنی و ورزش
۱۹۶- معرفی ورزشهای ایرانی یا ابتکاری
۱۹۷- ورزش و توسعه گردشگری (توریسم ورزشی)
۱۹۸- ورزش ، اوقات فراغت و سرگرمی
۱۹۹- مطالعات مربوط به احیاء و توسعه ورزشهای سنتی و ایرانی
۲۰۰- مدیریت ایمنی اماکن و رویدادهای ورزشی
۲۰۱-ورزش و رویدادهای اجتماعی و سیاسی
۲۰۲- توسعه تکنولوژی اطلاعات در ورزش
۲۰۳- ساخت نرم افزارهای کاربدی در ورزش
۲۰۴- راهبردها و راهکارهای موفقیت در المپیک ۲۰۱۶
۲۰۵- نقش ورزش در سلامت جوانان
۲۰۶- ورزش و سالمندی__

—————————————
کانون اندیشه گران جوان از طرح های فوق حمایت می نماید.
شما می توانید طرح مورد نظر خود را انتخاب نموده و مشخصات(نام و نام خانوادگی،رشته تحصیلی،دانشگاه و شماره تلفن همراه
خود را در قسمت نظرات همین صفحه ثبت نمایید.
فرم ثبت طرح برای شما ارسال خواهد شد.

نظر دادن بسته است.

بالا